Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia:

 

Do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 13. roku życia bez opieki dorosłego.

 

Informacja do rodziców i uczniów

Szanowni Państwo!

1. Możecie korzystać z dodatkowych informacji edukacyjnych umożliwiających realizację podstawy programowej:

- TVP KULTURA

- TVP ABC

- TVP VOD

Prosimy o sprawdzenie godzin edukacyjnych, które znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

2. Dotyczy uczniów klasy VIII:

Codziennie jest możliwe pobieranie arkuszy egzaminacyjnych z przedmiotów egzaminacyjnych na stronie https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/. O godzinie 9: 00 są umieszczane nowe zadania a godzinie 15: 00 rozwiązania.

3. Materiały edukacyjne- polecane platformy, strony i serwisy internetowe

1.      Epodreczniki.pl

2.      Portal wiedzy dla nauczycieli

3.      Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

4.      Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

5.      Portal lektury.gov.pl

6.       Strona Centrum Nauki Kopernik

7.       Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

8.       Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

9.       Serwis Ninateka

10.   Serwis Muzykoteka Szkolna

11.   Biblioteka Cyfrowa Polona

12.   Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

13.   Serwis Telewizji Polskiej

14.   Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

Krzysztof Chmiel

Uczniowie naszej Szkoły na przełomie roku 2019/20 uczestniczyli w kilku konkursach matematycznych. Należy tutaj wymienić:

1.  MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS MATEMATYCZNY

„ZABAWY LOGICZNE Z MATEMATYKĄ”, który odbył się w grudniu 2019 r.

 

Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 7A

-  Aleksandra  Dylikowska,

- Igor Gawroński,

- Jan Nadolny,

-  Zuzanna Wielgosz ,

 Organizatorem  konkursu była Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi.

Uczestnicy konkursu z kilku szkół łódzkich, w tym naszej szkoły skonfrontowali się z zadaniami takimi, jak:

- Sudoku klasyczne,

- Tangram,

- Deduktomino,

- Shikaku,

-Ciąg liczbowy,

- Szyfr matematyczny,

Są to zadania   typu łamigłówki, zagadki z pogranicza matematyki i logicznego myślenia,

zatem wdrażają do nauki poprzez rozrywkę.

Udział  uczniów w konkursie jest niezwykle ważny, albowiem  kształtuje umiejętność logicznego myślenia, rozwija zdolności  i zainteresowania matematyczne. Również doskonali umiejętności stosowania poznanej wiedzy w zadaniach praktycznych.

 

2.  OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z MATEMATYKI „OLIMPUS”, która odbyła się 8 stycznia 2020 r.

 

Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie kl.8 i 7;

- Piotr Dutkiewicz : kl.8

- Maja Maciejewska:  kl.8

- Aleksandra Dylikowska: kl.7

- Igor Gawroński : kl.7

- Jan Nadolny : kl.7

- Ania Łabędzka: kl.7

- Zuzanna Wielgosz: kl.7

- Jagoda Gierlich : kl.7

-  Klaudia Grochulska: kl. 7

Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest testem jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań.

Ostateczne wyniki tego konkursu będą w późniejszym  terminie.

 

 

3.  KONKURS MATEMATYCZNY Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO” LUCKY SEVEN” DLA KLAS 7, który odbył się 3 marca 2020 r.

 

Organizatorem tego konkursu  była SP nr 48 w Łodzi.

Z założenia w konkursie mogło  brać udział tylko dwóch uczniów z danej szkoły.

 

Naszą szkołę  reprezentowali:

- Igor Gawroński z kl.7

- Jan Nadolny z kl.7  

 

 Konkurs miał formę turnieju:  dwuosobowy zespół z danej szkoły  rozwiązywał 7 zadań, każde w ciągu 7 minut. Zadania były na bieżąco sprawdzane i punktacja również na bieżąco była eksponowana w tabeli na tablicy.

Zatem po kilku zadaniach można było zauważyć pewien dreszczyk emocji.

 Ostatecznie nasza drużyna wywalczyła III miejsce. Zadania były ciekawie dobrane z takich działów, jak : arytmetyka, algebra, geometria płaska  oraz geometria przestrzenna.

Zadania były w zasadzie nieskomplikowane rachunkowo, ale wymagały zastosowania pewnych własności oraz logicznego myślenia.

Niektóre miały formę zagadek, czy krzyżówki. Zadanie tekstowe było sformułowane w języku angielskim, ponadto do krzyżówki również należało wpisać właściwe pojęcia w języku angielskim.

 

 

4.  MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „ KANGUR „ który odbędzie się 16 kwietnia.

 

Z naszej szkoły zadeklarowało udział 33 uczniów z klas 3-8.  Wszelkie informacje dotyczące konkursu KANGUR już wkrótce.

 

 

Cieszymy się niezmiernie , że są  uczniowie , którzy podejmują zmagania z zakresu matematyki. Jest to niezwykle ważne, albowiem to pozwala im rozwijać uzdolnienia , zainteresowania i być może w przyszłości pasjonować się ta dziedziną nauki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905r w Łodzi

Zaprasza przyszłorocznych uczniów kl I wraz z Rodzicami

na dzień otwarty w dniu 27.02.2020r o godzinie 17:00

Oferta Szkoły

Jednozmianowość

·       Przestrzenne klasy

·       Opiekę świetlicową w nowej przestronnej świetlicy

·       Ciepły posiłek dla każdego ucznia

·       Zajęcia logopedyczne

·       Trapię pedagogiczną

·       Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i j. francuskiego

·       Gimnastyka korekcyjna dla klas I-III

·       Zajęcia artystyczne

·       Rytmikę

·       Koła przedmiotowe dostosowanie do potrzeb uczniów

·       Zajęcia sportowe

·       Zajęcia na pływalni dla chętnych

·       Możliwość utworzenia klasy z rozszerzonym angielskim lub klasy artystycznej z elementami tańca, muzyki i śpiewu

·       Szkoła posiada możliwość korzystania z boiska „ORLIK” i własny plac zabaw  „RADOSNA SZKOŁA”

Harmonogram Rekrutacji do klasy I w 2020 roku -zobacz

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów

26.03.2020

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.

Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek

Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania sposobu realizacji zadań szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

Organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie

Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów

Dajemy możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe lub trójstopniowe zawody wiedzy. W olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści – finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. Olimpiady i turnieje, w których przed dniem 12 marca 2020 r. przeprowadzono etap III lub część etapu III, wyłaniają finalistów i laureatów. W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów wprowadzą stosowne zmiany w regulaminach tych olimpiad i turniejów

Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki

W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r.

W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
rozporządzenie​_25​_marca​_2020​_COVID-19.pdf 0.27MB

Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczania COVID-19 zostają wprowadzone następujące procedury nauki dla uczniów SP 40 w warunkach domowych obowiązujące od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

 

1. Nauczyciele będą codziennie przesyłać rodzicom lub uczniom materiały, które uczeń będzie samodzielnie opracowywał. Wskazane zostaną strony w podręczniku, numery ćwiczeń, pomocne linki do zaproponowanych zadań.

2. Dodatkowe materiały zadania, karty pracy mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły lub będą bezpośrednio przesyłane drogą elektroniczną poprzez Vulcan, Office 365 lub podane przez rodziców e-maile.

3. Uczniowie wykonane prace na zlecenie nauczycieli (zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, karty pracy) będą przechowywać w założonych teczkach i po powrocie do szkoły nauczyciel dokona ich sprawdzenia.

4. Jeżeli uczeń nie będzie mógł wykonać danego zadania to po powrocie do szkoły nauczyciel wskaże mu sposób właściwego rozwiązania.

5.  Po powrocie uczniów do szkoły wszystkie wykonane prace oraz nabyte wiadomości zostaną przez nauczycieli sprawdzone.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego po raz pierwszy odbył się w naszej szkole, choć na świecie obchodzono go już po raz 21. Od początku lutego uczniowie zmagali się w kilku kategoriach: wiedza, plastyczne przedstawienie części mowy, gra edukacyjna. 21 lutego z rąk pana Dyrektora zwycięzcy zmagań odebrali nagrody i pamiątkowe dyplomy.                

Tytuł Mistrza Języka Ojczystego

- kl. IV/V - uzyskała Anna Wielgosz z kl. V

- kl. VI – uzyskała Maria Felakowska

- kl. VII/VIII – uzyskała Zuzanna Ożóg z kl. VIII

 

Gra CZYSTY – OJCZYSTY

I miejsce – kl. VIII

II miejsce – kl. VI

III miejsce – kl. VII i kl. IV

 

Plastyczne przedstawienie części mowy

Nagrody  odebraliUrszula Ożóg, Aleksandra Dylikowska, Zuzanna Wielgosz, Jagoda Gierlich, Anna Łabędzka  z kl. VII oraz Ewa Dutkiewicz z kl. IV

Wyróżnienia odebraliJan Nadolny kl. VII; Maksymilian Kwiatkowski – kl. IV

 

Na szczególne podziękowania zasłużyła klasa III, która pod opieką wychowawczyni p. Agnieszki Bogusz, wykonała prace plastyczne przedstawiające znane im części mowy.

Nagrodzone prace można oglądać na wystawie na II piętrze. Nauczyciele - humaniści zapraszają do kolejnych zmagań konkursowych za rok.

14 stycznia 2020 roku przy pamiątkowej tablicy odbyły się obchody 80. rocznicy wypędzeń mieszkańców osiedla im. Montwiłła-Mireckiego, w których grupa naszych uczniów pod opieką nauczycieli też wzięła udział. Przemawiało wiele osób, ale największe wrażenie na słuchających wywarła opowieść p. Agnieszki Minich, która przytoczyła wspomnienia swojego ojca. To była niezwykła lekcja historii.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji szkoły 

Proszę kliknąć w obrazek

Szanowni Państwo, zamknięcie szkół to nie jest prezent dla uczniów, ale dowód troski o ich bezpieczeństwo. Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dlatego proszę by wytłumaczyli Państwo dzieciom, jak ważne jest teraz ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, bywanie na spotkaniach towarzyskich, w klubach czy galeriach. Rozumiem, że młodość ma swoje prawa, ale teraz świat wirtualny jest bezpieczniejszy niż realny. Tylko unikając skupisk ludzkich możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów.

Kieruję się troską o zdrowie Państwa dzieci, proszę o zrozumienie i wsparcie.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi