Inauguracja roku szkolnego 2020/21

odbędzie się 1 września 2020 r. w izbach lekcyjnych w następujących godzinach:

 

    klasa I              o godzinie   10:00  w klasach

klasy VII-VIII o godzinie   10:30  w klasach

  klasy II –III     o godzinie     8:30  w klasach

klasy IV-V-VI o godzinie     9:00  w klasach

 

Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do rodziców o niewchodzenie na teren szkoły i prosi o wyposażenie uczniów biorących udział w spotkaniu inauguracyjnym w maseczki i przypomnienie uczniom o obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i w izbach lekcyjnych.

 

                                              Z poważaniem

                                               Dyrektor Szkoły

                                                Krzysztof Chmiel

Zarządzenie nr 18/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40

im. Bohaterów Rewolucji 1905r. w Łodzi

z dnia 3 czerwca 2020 r.

 

 

w sprawie :

 

terminów zdawania podręczników przez uczniów

 

Dyrektor SP 40 zarządza co następuje:

§ 1

1. W dniu 16-06-20 r.:

- o godzinie 14: 00- podręczniki zdają uczniowie kl. III

- o godzinie 14: 30 – podręczniki zdają uczniowie kl. IV

2. W dniu 17-06-20 r.:

- o godzinie 14: 00 podręczniki zdają uczniowie kl. V

- o godzinie 14: 30 podręczniki zdają uczniowie kl. VI

Zarządzenie nr 12/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi
z dnia 23 marca 2020 r.

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII COVID-19

§ 1

 Zasady współpracy szkoły/placówki z sanepidem

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno – sanitarną.
4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno – sanitarną.
5. Dyrektor szkoły-placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno – sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

Kontakt do pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

tel.: +48 42 25 36 200

fax: +48 42 25 36 219 

§ 2

 Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga/psychologa szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.
2. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
3. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.

§3

 Organizacji nauczania na odległość

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.

2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać nauczyciela do stawienia się w zakładzie pracy
3. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
a) kontakt za pomocą e-dziennik,
b) kontakt telefoniczny 
c) dyrektor –  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d) dyrektor –aplikacja Teams          
e) z osobą zastępującą dyrektora
f) sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Tel. 42 633 79 22

4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli w terminie do 25 marca 2020 r. aby jednoznacznie określili za pomocą, jakich narzędzi zdalnych, e-learningu będą realizować podstawę programową oraz w jaki sposób będę kontaktować się z uczniami– informacje proszę przekazać za pomocą e-dziennika lub w uzasadnionych przypadkach drogą e-mailową

5. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, zgodnie z planem zajęć w godzinach pracy szkoły, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.
6. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych do dnia 24 marca 2020r. (niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej( np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej- treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).
7. Od 25 marca 2020r. zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
8. Zalecam aby zdalne nauczanie miało w miarę możliwości charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych.

9. W celu zróżnicowania form pracy oraz umożliwienia wszystkim uczniom udziału w zajęciach zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a /w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia/ rodziców lub formy papierowej.
10. Nakazuję wszystkim nauczycielom do dnia 24 marca 2020r. do godziny 16.00 aby określili, w jakich warunkach będą realizować zdalne konsultacje merytoryczne – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej.

11. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
12. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami:
a) Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
b) Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
• e-dziennika
• poczty elektronicznej e-maili
• telefonów komórkowych i stacjonarnych
c) Kontaktując się z rodzicami, należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

13. Dyrektor określa w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów sposoby realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu oraz formy jej dokumentowania:
I. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) dokumenty w wersji papierowej, dostępne wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych
b) jeśli nauczyciel pracuje zdalnie, a w danym dniu nie funkcjonuje dziennik elektroniczny, zobowiązany jest prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po wznowieniu pracy dziennika,
c) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia, zgodnie z planem zajęć,
d) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną

§ 4

 Obowiązki wychowawców w zakresie zdalnego nauczania

1. Wychowawca ma obowiązek:
1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
2) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, telefon) ze swoimi wychowankami

3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

5) przekazać uczniom i rodzicom, iż mogą zasięgnąć pomocy psychologiczno-pedagogicznej od pedagoga i psychologa szkolnego w wyznaczonych godzinach

6) na bieżąco kontaktować się z nauczycielami przedmiotów o występujących problemach (trudnościach) w zdalnym nauczaniu.

§ 5

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji 

1. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie wyznaczonym przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa

2. Konsultacje mogą odbywać się w formie telefonicznej, przez dziennik elektroniczny Vulcan, przez Office 365, kontakt e-mailowy lub w każdy inny dogodny dla rodzica i ucznia określony przez nauczyciela

§ 6

 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
2. Za proces modyfikacji programów, wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, liderzy przedmiotowych.
3. Jakie treści nauczania można przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniem decydują nauczyciele przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej oraz liderzy zespołów przedmiotowych.
4. Korekty programu profilaktyczno-wychowawczego dokonuje pedagog szkolny wraz z wychowawcami klas o czym informuje dyrektora szkoły.

§ 7

 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach


1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) i na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia przesłanego drogą mailową.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez, społeczne dziennik.
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela poprzez e-dziennik , e-mail, lub komunikatory społeczne.
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik, e-mail lub komunikatory społeczne.

§ 8

 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej,
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

§ 9

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1.Zespół nauczycieli uczących w danej klasie w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym jest zobowiązany do zorganizowania zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (modyfikacje wcześniejszych programów) posiadających orzeczenia wydane przez ppp.

2. Tak należy dostosować programy nauczania dla uczniów posiadających orzeczenia, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.

3. W dostosowaniach szczególną uwagę należy zwrócić aby treści nienadające się realizować w sposób zdalny przesunąć do momentu powrotu do szkoły.

4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej.

5. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji przekazanej przez rodzica po badaniach w ppp.


§ 10

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

 

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii, jeżeli wystąpi taka potrzeba dyrektor może powołać zespół zarządzania kryzysowego.
3. W skład zespołu wsparcie dyrektora w zarządzaniu i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii w razie potrzeby będą powołani następujący nauczyciele: pedagog szkolny, psycholog szkolny, osoba wyznaczona przez dyrektora.
4. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
5. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).
6. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora szkoły lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;
7. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych.
8. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych, Ministerstwa Zdrowia, MEN, UMŁ.
9. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
10. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.:

a) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez Internet.
b) promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
c) upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły/placówki mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
d) umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
e) wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).
f) zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
g) zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
– powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
– wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
11. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia Tel.800 190 590
12. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowaniem w stanie epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Łodzi
Adresy stron, z których czerpiemy informacje:
www.gis.gov.pl
www.mz.gov.pl
www.men.gov.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.oke.lodz.pl

 

 

 

Pierwsza sieć, Orange, udostępniła specjalny pakiet 100 gigabajtów internetu za złotówkę. Na ten moment zapowiedziane są dwa miesiące akcji. Wystarczy zarejestrować się przez Orange Flex i podać specjalny kod EDUFLEX, by pakiet zaczął działać.
 
W trakcie pierwszego miesiąca korzystania z Orange Flex użytkownicy, którzy aktywowali EDUFLEX zostaną poproszeni o potwierdzenie statusu uprawniającego do skorzystania z akcji. W przypadku uczniów i studentów będzie to podanie numeru legitymacji, a nauczycieli – potwierdzenie zatrudnienia.

Wyprawka ucznia klasy pierwszej 2020/2021

 

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego uczniowie otrzymają bezpłatnie we wrześniu.

 

 1. Piórnik z wyposażeniem ( 3 ołówki, gumka, kredki ołówkowe, nożyczki, klej w sztyfcie, temperówka z pojemniczkiem, linijka)

 

 1. Zeszyty w trzy linie – kolorowa liniatura

 

 1. Zeszyty w kratkę – 16 kartkowe

 

 1. Blok techniczny A4 – białe kartony

 

 1. Blok rysunkowy A4 – białe kartony

 

 1. Blok rysunkowy A4 – kolorowe kartony

 

 1. Blok techniczny A4 – kolorowe kartony

 

 1. Plastelina

 

 1. Papier kolorowy – A4

 

 1. Kredki - pastele olejne

 

 1. Dwie teczki - A4

 

 1. Obuwie na zmianę (najlepiej wsuwane lub zapinane na rzepy)

 

 1. Strój do zajęć ruchowych w worku – spodenki, biała koszulka z krótkim rękawem, obuwie na gumowej podeszwie (dziecko przynosi strój w podpisanym worku z materiału)

 

Uściślona informacja dotycząca pozostałych przyborów szkolnych zostanie przekazana przez wychowawcę  na wrześniowych zebraniach.

Decyzją władz Miasta od dnia 01.06.2020 r. rozpocznie się dla zadeklarowanych dzieci realizacja w reżimie sanitarnym zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl.I-III, konsultacji dla uczniów klas IV-VIII.

 

 

Jak zachować bezpieczeństwo DANYCH podczas zdalnego nauczania 

 

Zasady, o których należy pamiętać, aby w procesie zdalnego nauczania chronić swoje dane:

1.      Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

2.      Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware, antyspyware.

3.      Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware, antyspyware.

4.      Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

5.      Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

6.      Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

7.      Nie zapisuj haseł na kartkach.

8.      Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych..

9.      Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

10.  Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe- Access Point.

11.   Dostosuj złożoność haseł do odpowiednio do zagrożeń.

12.  Unikaj wchodzenia w nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

13.  Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach
z niezaufanych urządzeń lub publicznych, niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

14.  Wykonuj regularne kopie zapasowe.

15.  Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

16.  Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

17.  Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

18.  Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

19.  Odchodząc do komputera, blokuj stację komputerową.

20.  Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może się na nich znajdować złośliwe oprogramowanie.

   Źródło: www.uodo.gov.pl

 

Jak można otrzymać darmowy internet?

UPC Polska poinformowała, że ze specjalnej oferty już od dziś mogą skorzystać nauczyciele szkół podstawowych i średnich, którzy nie mają obecnie dostępu do szerokopasmowego internetu i jednocześnie mieszkają w zasięgu sieci firmy.

Więcej: https://biznes.radiozet.pl/News/Koronawirus.-Darmowy-internet-dla-nauczycieli

Lista Kandydatów przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowe nr 40 w Łodzi 

kliknij w link

 

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi COVID-19

obowiązujące od 25.05.2020r.

Wszystkie procedury zmieszczone są pod linkiem PROCEDURY COVID-19 na fioletowym tle.