Klauzula informacyjna Szkoły Podstawowej nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r.
w Łodzi.


Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 w Łodzi,
z którą można się skontaktować:
- telefonując na numer telefonu: 42 633 79 22
- pisząc na adres: 94- 203 Łódź, ul. Praussa 2
- mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Inspektorem ochrony danych jest pani Jolanta Chwesiuk, z którą można się skontaktować pisząc na
adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905r przetwarza dane osobowe uczniów ,
ich rodziców lub opiekunów prawnych. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych
przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie
informacji oświatowej, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela lub zgodę osoby, której
dane dotyczą.
Szkoła Podstawowa nr 40 przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób,
z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków
wynikających ze stosunku pracy, nałożona przez przepisy prawa pracy, w tym w szczególności: ustawę
z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela,
ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia
13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawę z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998
roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych lub zgodę osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas
przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są
organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania) oraz podmioty
realizujące zadania w imieniu administratora (np. firma informatyczna).
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje
dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym
dane zostały zebrane.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wraziła zgodę, ma prawo wycofać się
ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć
w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania
sią ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Klauzula Informacyjna