Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Do klas pierwszych

Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2024/2025

https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W ŁODZI -2024/2025

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.).
 2. Uchwała nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2017. poz. 1444) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania
  im określonej liczby punktów.
 3. 3. Zarządzenie nr 152/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2024/2025.

6 maja 2024r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

-  ogólnodostępnych, która będzie trwała do 31 maja 2024 r. do godz. 15.00

 

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:
nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

 

 1. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:
 2. Zgłoszenia – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. Zgłoszenie należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 3. Wniosku – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wiosek należy  wypełnić elektronicznie na stronie systemu rekrutacji. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie  inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

II  Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r.
  ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1444).
 2. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
 4. We wniosku można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z podanym miejscem zamieszkania).

III Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz przyznane im punkty, zgodnie z Uchwałą nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017. poz. 1444):

 1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej, co kandydat lub już do niej uczęszcza – 32 punkty;
 2. kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega – 16 punktów;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 8 punktów;
 4. niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego – 4 punkty;
 5. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 2 punkty;
 6. szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji – 1 punkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

Ad.1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza;

Ad.2. zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.

Ad.3. zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata.

Ad.4. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ad.5. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata,
że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie
do której ubiega się kandydat.

Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w pierwszej preferencji przypisywany jest kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru i nie wymaga żadnego potwierdzenia.

IV  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. 06.05.2024 r. – 31.05.2024 r. do godz. 15.00 składanie poprzez system zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych lub wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
 2. 06.05.2024 r. – 05.06.2024 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 r. poz. 900 ze zm.).
 3. 14.06.2024 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. 14.06.2024 r. – 20.06.2024 r.do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której został zakwalifikowany, poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacji.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 1. 25.06.2024 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga! W dniach 14 – 16 maja 2024 r. nie będzie możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem lub szkolną komisją rekrutacją  ze względu na przeprowadzany w tym okresie egzamin uczniów klas VIII szkół podstawowych.

V  Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Informacja o wolnych miejscach będzie dostępna na stronie elektronicznego naboru: nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/  oraz w poszczególnych szkołach.

Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego na takich  zasadach jak podstawowe postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Łódź.

VI  Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. 27.06.2024 r. – 10.07.2024 r. do godz. 15.00- składanie zgłoszenia lub wniosku do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu lub do oddziału sportowego.
 2. 27.06.2024 r. – 12.07.2024 r.- weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 5. 16.07.2024 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. 07.2024 r. – 22.07.2024 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której został zakwalifikowany, poprzez zalogowanie się na swoje konto w systemie rekrutacji.
 5. 07.2024 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

VII  Tryb odwoławczy

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej
  w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu a

 

Uwaga!  Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów, którzy zostaną przyjęci do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych (zgłoszenie, wniosek wraz z załącznikami) w terminie do dnia 30.08.2024 r.