Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Procedury COVID-19

Szanowny Rodzicu / Opiekunie,
pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

5. Dzieci do szkoły są przyprowadzane w osłonie na nos i usta z możliwością dokonania pomiaru temperatury a także są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

7. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

8. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.

9. Przed wejściem do klasy uczniowie muszą obowiązkowo zdezynfekować/ umyć ręce.

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Art. 54. Kodeks Wykroczeń

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 116. Kodeks Wykroczeń
§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

Art. 161. Kodeks Karny

§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 165. Kodeks Karny

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,

2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,

3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,

4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,

5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.

2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.

3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567). 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SP 40 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.):

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)

·         Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 780).

·         Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 14.05.2020r.

Procedura ma na celu:
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 40 w Łodzi

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :
wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz rodzice.

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:
Informacje ogólne

§ 1. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

§ 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także niepełnosprawności uczniów oraz jej rodzaj.

§ 3. Do klasy przyporządkowany jest jeden ten sam nauczyciel, a w przypadku klas z uczniami niepełnosprawnymi również nauczyciel wspomagający.

§ 4. Każda klasa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną, w której przebywają uczniowie.

§ 5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

§ 6.Z sali, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

§ 7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

§ 8. W jednej ławce siedzi jeden uczeń, a odległości między ławkami wynoszą min. 1,5m

§ 9. Uczeń może używać tylko własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce - jeżeli w klasie są przewidziane.

§ 10. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

§ 11. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§ 12.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

§ 13. Przerwy są organizowane o różnych godzinach dla poszczególnych klas, aby ograniczyć kontakt z uczniami z innych klas na korytarzach.

§ 14. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

§ 15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

§ 16. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

§ 17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§ 18. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Zajęcia Wychowania Fizycznego


§ 19. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów nie więcej niż 26 uczniów Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).

§ 20.Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

§ 21. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

§ 22. Korzystanie z boiska szkolnego możliwe jest tylko pod nadzorem nauczyciela danej klasy.

§ 23. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

§ 24.  Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans min. 2m.

§ 25. Nauczyciele ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

Przybycie ucznia do szkoły

§ 26.  Uczniowie zabierają do szkoły tylko niezbędne przybory i materiały.

§ 27. Co drugi wieszak lub szafka zostają wyłączone z użytkowania poprzez stosowne oznaczenie.

§ 28. Rozpoczęcie zajęć ustalone jest z przesunięciem czasowym, aby ograniczyć duże skupiska w szatni.

§ 29. Wyznaczony pracownik pilnuje, aby w jednym boksie szatni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób. Należy liczbę dostosować do wielkości boksów.

§ 30. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

§ 31. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

§ 32. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

§ 33. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe i nieobjęte kwarantanną domową.

34.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

§ 35. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę.

§ 36.Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6C poinformować o tym nauczyciela.

§ 37. Rodzic, który przyprowadza dziecko do szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.

§ 38. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

§ 39. Rodzice może wejść z uczniem do szatni tylko w celu pomocy mu w przebraniu się z odzieży wierzchniej.

§ 40. Uczeń po przebraniu się pod nadzorem pracownika myje dokładnie ręce za pomocą ciepłej wody i mydła lub środka dezynfekującego.

Zajęcia Świetlicowe

§ 41. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

§ 42. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

§ 43. W gabinecie pielęgniarki dostępny jest termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej klasie, inne termometry niż termometr bezdotykowy są dezynfekowane po każdym użyciu.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

§ 44. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

§ 45.  Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

§  46.Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, a także miały zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.

§ 47. Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, a także po skorzystaniu z toalety

§ 48.Sale zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych są codziennie rano dokładnie czyszczone, a nauczyciel przed wpuszczeniem uczniów do Sali sprawdza prawidłowość wykonanych prac, w razie wątpliwości poleca pracownikom porządkowym dodatkowe czyszczenie wskazanych obszarów

§ 49.Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, dezynfekcja następuje codziennie rano oraz w południe.

§ 50. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

§ 51. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (przyłbice lub maseczki ochronne)

§  52.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

§  53.Toalety dezynfekowane są na każdej przerwie.

Gastronomia

§  54.Źródełka i fontanny wody pitnej są wyłączone, zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

§  55.Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki przed przystąpieniem do pracy są obowiązani do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk oraz nałożyć na siebie środki ochrony osobistej takie jak maseczka/przyłbica, fartuch oraz jednorazowe rękawiczki.

§ 55. Garnki, przybory, sztućce i zastawa jest myta i odkażana w temperaturze powyżej 60C z użyciem detergentu.

§ 56.Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem opiekującym się dziećmi.

§ 57. Posiłki wydawane są pracownikom pomocy, którzy podają je dzieciom.

§ 58. Pracownicy pomocy podają posiłki po dokładnym umyciu i zdezynfekowaniu rąk w jednorazowych rękawiczkach.

§ 59. Po zakończeniu posiłku przez dzieci sala oraz kuchnia jest dezynfekowana.

§ 60. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach każda z klas osobno, tak aby na jednej Sali nie przebywało więcej niż 12 dzieci.

§  61.Podczas korzystania z posiłków klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

§ 62. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

§ 63. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

§ 64. W szkole została wdrożona procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika i wszyscy pracownicy zostali z nią zapoznani

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

§ 65. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób

§ 66. Nauczyciel opiekujący się klasą niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

§  67.W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w uzgodnieniu z rodzicem wzywa pogotowie ratunkowe.

§  68.W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w sytuacji, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z żadnym z rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem, wzywa pogotowie ratunkowe.

§  69.Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników)

§  70.Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dniu, a po upływie tego terminu niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych służb.

Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Oświadczenie o godzinach korzystania ucznia ze świetlicy szkolnej oraz dane kontaktowe

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………………………………………………………

będzie korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach …………………………………………………………………………

Aktualny numer telefonu matki ………………………………….……… ojca ……………………………………..…………………

………………………………………………….
Data i podpis rodzica


Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

W sytuacji, gdy będzie wykazywać niepokojące personel placówki objawy. Wyrażam zgodę dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa innych dzieci i kadry placówki.

………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna

 

Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa nr 40 w Łodzi.  Kontakt do inspektora ochrony danych rodo@sp40.elodz.edu.pl .Podstawą jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane na temat czasu uczęszczania do świetlicy oraz dane kontaktowe przetwarzane są na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie pracy świetlicy szkolnej oraz zapewnienie szybkiego kontaktu z rodzicami ucznia. Administrator może przetwarzać dane również w celu dochodzenia lub ochrony roszczeń.  Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy szkoły.


 

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 w SP 40

Procedura dotyczy osoby, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne.

Kryteria kliniczne:

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 •     gorączka,
 •     kaszel,
 •     duszność.

Kryteria epidemiologiczne:

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Osoba spełniający kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinien:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Postępowanie wobec osób, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut;
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów;
 • osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym.

 

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować od pracowników oraz podopiecznych. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (numer telefonu) i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik należy dokładnie posprzątać oraz zdezynfekować przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan pracownika znacząco się pogorszy należy powiadomić służby medyczne (112 lub bezpośrednio do szpitala zakaźnego tel. 887 877 690).

Zalecenia dla personelu sprzątającego

Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,
 • umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
 • usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

Każda osoba w placówce może samodzielnie zmierzyć sobie temperaturę termometrem, który dostępny jest w oznaczonym pomieszczeniu.

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, aktualne wytyczne można również znaleźć na https://www.gov.pl/web/koronawirus/

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.


 

 PROCEDURA ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII COVID-19

 1

 Zasady współpracy szkoły/placówki z sanepidem

 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
  2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
  3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno – sanitarną.
  4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno – sanitarną.
  5. Dyrektor szkoły-placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno – sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

Kontakt do pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

tel.: +48 42 25 36 200

fax: +48 42 25 36 219

 • 2

 Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga/psychologa szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.
  2. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
  3. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.
 • 3

 Organizacji nauczania na odległość

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.
 2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać nauczyciela do stawienia się w zakładzie pracy
  3. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
  a) kontakt za pomocą e-dziennik,
  b) kontakt telefoniczny
  c) dyrektor – email: k.chmiel@sp40.elodz.edu.pl
 3. d) dyrektor –aplikacja Teams
  e) z osobą zastępującą dyrektora
  f) sekretariat: kontakt@sp40elodz.edu.pl ; Tel. 42 633 79 22
 4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli w terminie do 25 marca 2020 r. aby jednoznacznie określili za pomocą, jakich narzędzi zdalnych, e-learningu będą realizować podstawę programową oraz w jaki sposób będę kontaktować się z uczniami– informacje proszę przekazać za pomocą e-dziennika lub w uzasadnionych przypadkach drogą e-mailową
 5. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, zgodnie z planem zajęć w godzinach pracy szkoły, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.
  6. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych do dnia 24 marca 2020r. (niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej( np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej- treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).
  7. Od 25 marca 2020r. zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
  8. Zalecam aby zdalne nauczanie miało w miarę możliwości charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych.
 6. W celu zróżnicowania form pracy oraz umożliwienia wszystkim uczniom udziału w zajęciach zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a /w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia/ rodziców lub formy papierowej.
  10. Nakazuję wszystkim nauczycielom do dnia 24 marca 2020r. do godziny 16.00 aby określili, w jakich warunkach będą realizować zdalne konsultacje merytoryczne – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej.
 7. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
  12. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami:
  a) Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
  b) Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
  • e-dziennika
  • poczty elektronicznej e-maili
  • telefonów komórkowych i stacjonarnych
  c) Kontaktując się z rodzicami, należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.
 8. Dyrektor określa w porozumieniu z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów sposoby realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu oraz formy jej dokumentowania:
  I. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 9. a) dokumenty w wersji papierowej, dostępne wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych
  b) jeśli nauczyciel pracuje zdalnie, a w danym dniu nie funkcjonuje dziennik elektroniczny, zobowiązany jest prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po wznowieniu pracy dziennika,
  c) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia, zgodnie z planem zajęć,
  d) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną .
 • 4

 Obowiązki wychowawców w zakresie zdalnego nauczania

 1. Wychowawca ma obowiązek:
  1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia,
  2) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, telefon) ze swoimi wychowankami

3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

5) przekazać uczniom i rodzicom, iż mogą zasięgnąć pomocy psychologiczno-pedagogicznej od pedagoga i psychologa szkolnego w wyznaczonych godzinach

6) na bieżąco kontaktować się z nauczycielami przedmiotów o występujących problemach (trudnościach) w zdalnym nauczaniu.

 • 5

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji

 1. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie wyznaczonym przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa
 2. Konsultacje mogą odbywać się w formie telefonicznej, przez dziennik elektroniczny Vulcan, przez Office 365, kontakt e-mailowy lub w każdy inny dogodny dla rodzica i ucznia określony przez nauczyciela
 • 6

 Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania 

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
  2. Za proces modyfikacji programów, wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, liderzy przedmiotowych.
  3. Jakie treści nauczania można przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniem decydują nauczyciele przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej oraz liderzy zespołów przedmiotowych.
  4. Korekty programu profilaktyczno-wychowawczego dokonuje pedagog szkolny wraz z wychowawcami klas o czym informuje dyrektora szkoły.
 • 7

 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach 

1.  Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) i na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia przesłanego drogą mailową.
3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez, społeczne dziennik.
6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela poprzez e-dziennik , e-mail, lub komunikatory społeczne.
7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez e-dziennik, e-mail lub komunikatory społeczne.

 • 8
 •  Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 
 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
  2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
  3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej,
  4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań za pomocą sms lub w wersji papierowej,
  5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
  6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
  7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
  8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
  9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 • 9

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

1.Zespół nauczycieli uczących w danej klasie w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym jest zobowiązany do zorganizowania zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (modyfikacje wcześniejszych programów) posiadających orzeczenia wydane przez ppp.

 1. Tak należy dostosować programy nauczania dla uczniów posiadających orzeczenia, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
 2. W dostosowaniach szczególną uwagę należy zwrócić aby treści nienadające się realizować w sposób zdalny przesunąć do momentu powrotu do szkoły.
 3. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej.
 4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji przekazanej przez rodzica po badaniach w ppp.
 • 10

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

 1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
  2. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii, jeżeli wystąpi taka potrzeba dyrektor może powołać zespół zarządzania kryzysowego.
  3. W skład zespołu wsparcie dyrektora w zarządzaniu i organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii w razie potrzeby będą powołani następujący nauczyciele: pedagog szkolny, psycholog szkolny, osoba wyznaczona przez dyrektora.
  4. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  5. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).
  6. Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko i wyłącznie na wezwanie dyrektora szkoły lub zgodnie z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;
  7. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych.
  8. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych, Ministerstwa Zdrowia, MEN, UMŁ.
  9. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
  10. Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.:
 2. a) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw przez Internet.
  b) promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  c) upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły/placówki mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
  d) umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  e) wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).
  f) zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
  g) zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:
  – powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,
  – wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.
  Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia Tel.800 190 590
  12. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowaniem w stanie epidemii możesz również skontaktować się z Powiatową Inspekcją Sanitarną w Łodzi
  Adresy stron, z których czerpiemy informacje:
  www.gis.gov.pl
  www.mz.gov.pl
  www.men.gov.pl
  www.kuratorium.lodz.pl
  www.oke.lodz.pl